برنامه های پیشنهادی جوانه های صالحین 
بیش از یکصد برنامه فرهنگی ، تربیتی و آموزشی قابل اجرا در پایگاه ها و کانون ها و نهادهای فرهنگی که توسط ستاد اجرایی طرح جوانه ها تولید شده است.

دانلود فایل برنامه های پیشنهادی جوانه های صالحین