بسیج جامعه زنان

دوره توانمندسازی استادیاران خواهر نواحی مقاومت با حضور معاون محترم تعلیم و تربیت استان برگزار گردید.