قرارگاه صالحین

جلسه قرارگاه صالحین مرداده ماه با حضور معاون محترم تعلیم و تربیت بسیجیان استان حجة الاسلام صادقی و مسئولین تعلیم و تربیت نواحی برگزار گردید.