معاونت تعلیم و تربیت استان

جلسه با حضور معاون محترم تعلیم وتربیت بسیجیان استان و مدیران دارالقرآن برگزار و در خصوص برگزاری دوره های مدرسین قرآنی تصمیم گیری شد.