معاونت تعلیم و تربیت استان

نشست استانی تبیین بیانیه گام دوم انقلاب با حضور استادیارن، سرمربیان، مربیان و مسئولین تعلیم و تربیت استان و نواحی در محل سالن شهدا «کانون جوانان» برگزار گردید.