سازمان بسیج جامعه زنان استان البرز اقدام به برگزاری دوره توانمندسازی مربیان جلسات خانگی و محافل مذهبی خواهر  توسط اساتید کشوری از تاریخ 98/05/13 لغایت 98/05/16 نموده است.

در همین راستا معاون محترم تعلیم و تربیت استان حجة الاسلام صادقی به همراه مدیران تعلیم و تربیت استان از نحوه برگزاری دوره بازدید به عمل آوردند.