پایگاه بسیج میثم تمار - حوزه 511 شهید مدنی

پایگاه بسیج میثم تمار اقدام به برگزاری اردوی جوانه های صالحین نموده است.

عمده برنامه ها به شرح ذیل می باشد:

برنامه های ورزشی (طناب کشی، مسابقات فوتبال)

سایر برنامه های تفریحی