تعلیم و تربیت استان

معاونت تعلیم و تربیت بسیجیان استان اقدام به برگزاری دوره تربیت و توانمندسازی مدرسین قرآنی طرح صراط در تاریخ 1398/05/16 لغایت 1398/05/17 نموده است.

شرکت کنندگان این دوره مدرسین قرآنی حوزه ها و نواحی مقاومت هستند.