نشست هیئت اندیشه ورز جهت هماهنگی و طرح ریزی اجرای دوره های توانمندسازی