جلسه قرارگاه صالحین استان در محل سازمان بسیج جامعه زنان استان برگزار گردید.

هماهنگی جهت برگزاری دوره مدرسین طرح صراط

هماهنگی جهت اعزام استادیاران و سرمربیان به دوره توانمندسازی شهریور ماه سال جاری

سایر موارد اداری جهت بهتر انجام شدن ماموریت های محوله