تعلیم و تربیت استان

جلسه قرارگاه صالحین، پیرامون دوره توانمندسازی مقدماتی شبکه تربیتی در مشهد مقدس با حضور مسئولین تعلیم و تربیت نواحی مقاومت استان برگزار گردید.