تعلیم و تربیت استان

جلسه قرارگاه صالحین، پیرامون برگزاری دوره توانمندسازی استادیاران و سرمربیان با حضور مسئولین تعلیم و تربیت نواحی مقاومت استان در معاونت تعلیم و تربیت استان برگزار گردید.

 

مشروح تصاویر: